ප්‍රසන්න, පවිත්‍රා, සනත්, රෝහිත, ලොහාන්, දිලුම් ඇතුළු හතක් පක්ෂෙන් එළියට??

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සාමාජිකයින් ලෙස සිටිමින් පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝණය කරමින් කටයුතු කිරීම, පක්ෂයේ විනය කඩකිරීම ,වෙනත් පක්ෂ ප්‍රවර්ධනය ආදි

72 total views, 2 views today

Read more
error: Content is protected !