විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශයට නව වෙබ් අඩවියක් !!

නව තාක්ෂණික පහසුකම් සහිතව ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍ය ඕනැම කෙනෙකුට සම්බන්ධ විය හැකි ලෙස නිර්මාණය කරන විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශයේ

135 total views, no views today

Read more

ප්‍රසන්න, පවිත්‍රා, සනත්, රෝහිත, ලොහාන්, දිලුම් ඇතුළු හතක් පක්ෂෙන් එළියට??

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සාමාජිකයින් ලෙස සිටිමින් පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝණය කරමින් කටයුතු කිරීම, පක්ෂයේ විනය කඩකිරීම ,වෙනත් පක්ෂ ප්‍රවර්ධනය ආදි

72 total views, 2 views today

Read more
error: Content is protected !