සනුක පොඩි කාලේ මෙහෙමලු

සනුක කියන්නේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න දක්ෂයෙක්.

සනුකගේ පුංචි කාලේ ෆොටෝ එකකට ආයෙම ඒ වගේ සනුක පෙනී හිටලා තිබුනේ මෙහෙමයි.

328 total views, 3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !