පර්පර්චුවල් ට්‍රෙශරීස් සමාගම EPF සහ ETF තොරතුරු ලබාගත් බව පිළිගනී!!

පර්පර්චුවල් ට්‍රෙශරීස් සමාගමේ ප්‍රධාන ගනුදෙනුකාර නුවන් සල්ගාදු සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ (EPF) සහ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාරකාර අරමුදලේ(ETF) රහස්‍ය තොරතුරු පර්පර්චුවල් ට්‍රෙශරීස් සමාගමට ලබාදුන් පුද්ගලයන්ට අල්ලස් ලබා දුන් බව බැදුම් කර කොමිසම ඉදිරියේ අද (12) පිළිගෙන තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා.

164 total views, 4 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !