දුම්රිය වර්ජනය අවසන් !!

ලොකෝ මෝටොව් ඉන්ජිනියරින් වෘත්තීය සමිති හා දුම්රිය නියාමකවරුන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය මගින් ඊයේ (11) ආරම්භ කරන අවසන් කර තිබෙනවා.

ඒ ජනාධිපති ලේඛම් සමග අද පස්වරුවේ පවතී සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි.

 

149 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !