ටෙලිකොම් ටෙන්ඩර් පටිපාටිය කඩමින් අබලි කේබල් වික්කාදැයි කියන්න නියෝගයක්!

ටෙන්ඩර් කැදවීමේදී ටෙන්ඩර් පටිපාටිය උල්ලංඝණය කරමින් අබලි කේබල් තොගයක් අලෙවි කිරීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ආ පැමිණිල්ලක් සලකා බලමින් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගමට 2017 සැප් 13 දින කොළඔ දිසා අධිකරණයේ පෙනී සිටිමින් කරුණු දක්වන ලෙස දිසා විනිසුරුවරයා නියෝග කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම විසින් අංක L253/2017 යටතේ අබලි කේබල් තොගයක් විකිණීම සදහා ටෙන්ඩර් කැදවා ඇත.

එම ටෙන්ඩර් කැදවීමේදී ටෙන්ඩර් පටිපාටිය උල්ලංඝණය කර ඇති බවත් ඒ අනුව ටෙන්ඩර්පත් විවෘත කිරීම වළක්වාලමින් අතුරු තහනම් නියෝගයක් පනවන ලෙසත් ඉල්ලා මීරිගම ලංකා සමාගම විසින් කොළඔ දිසා අධිකරණයේ නඩුවක් 2017-08-10 වන දින ගොනු කරනු ලැබ තිබිණි.

නීතීඥ විකුම් බස්නායක හා සුපුන් වික්‍රමරත්න අංක 114/DSP/2017 – යටතේ නඩු පවරා ඇති අතර ඒ අනුව කොළඹ දිසා විනිසුරුවරයා මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත.

64 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !