ජනපති එරෙහි වන්නන්ට යුද ප්‍රකාශ කරයි

ජනාධිපති මෙත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා තමන්ට සහ තම පක්ෂයට එරෙහිවන්නන්ට එරෙහිව දැඩි තීරණයන් ගැනීමටකටයුතු කරන බව ඇමැතිවරු සහ පාක්ෂිකයන් හමුවේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

තමන් පක්ෂය එකටවෙකතු කොට තබා ගන්නට උපරිමයෙන් කටයුතු කළ බව එහිදී පවසා ඇති ජනාධිපතිවරයා තව දුරටත් එසේ සිටිය නොහැකි  බව පවසා ඇත.

ඒ අනුව එළැඹෙන පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී පක්ෂයට එරෙහි ව යන පාක්ෂිකයන් ඇතුළු මැති ඇමැතිවරුන්ගේ තොරතුරු ඒක රාශීකරන්නට වෙනම කණඩායමක තමන් යොදා  ඇති බවත් දෘෂ්‍ය සහා ශ්‍රව්‍ය මාධ්‍ය මගින් එකී සියළුම තොරතුරු ඒක රාශී කර ගන්නා ලෙස තමන් ඔවුනට උපදෙස් දීඇති බවද ජනාධිපතිවරයා එහිදී පවසා තිබේ.

පක්ෂයේ මතයට එරෙහිව මැතිවරණයේදී කට යුතු කරණු ලබන  කුමන තරාතිරමේ අයෙකුට එරෙහිව වුවද කටයුතු කිරීමට තමන් පසු බට නොවන බවද ජනාධිපති වරයා පවසා ඇතැයි වාර්තා වේ.

458 total views, 0 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !