කැනඩාව හිමෙන් වැසි යයි !!

කැනඩාවේ හිම කුණාටු ඇති වීමේ අවධානමක් පවතින බව එරට කාලගුණ බලධාරින් පවසනවා.

දැඩි හිම පතනයක් හා අධික සුළි කුණාටුවක් ඇති වීමේ අවධානමක් ඇති බවයි ඔවුන් පෙන්වා දී ඇත්තේ.

සමාන්‍යයෙන් සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් අග කැනඩාවට හිම පතිත වනවා. නමුත් මෙවර එය දරුණු ලෙස පතිත වනු ඇති බවයි අපේක්ෂා කෙරෙන්නේ.

201 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !