කාන්තා රූප ‘ඩවුන්ලෝඩ්’ කරන, අසහනකාරයින් අල්ලන ‘ෆේස්බුක් ටූල්’ එක මෙන්න!

ඉන්දියාවේ කාන්තා පාර්ශවය ශක්තිමත් කිරීමේලා ‘ෆේස්බුක්’ සමාජ ජාලය නව මුහුණුවරක් හඳුන්වා දී තිබේ.

නව උපාංග දෙකක් හඳුන්වා දී තිබෙන අතර කාන්තාවන්ගේ ඡායාරූප ඔවුන්ගේ මිතුරන් නොවන අය විසින් බාගත (ඩවුන්ලෝඩ්) කරනු ලබන්නේ නම් එය හඳුනාගත හැකි පරිදි මෙවලම සකසා ඇත.

ඉන්දියාව ඒ අනුව ලිංගික අසහනයෙන් පෙළෙන්නන්ගෙන් බහුල වෙමින් ඇති බව හඳුනාගත හැකිය.

Source : http://fortune.com/2017/06/21/facebook-india-tools-women/?utm_campaign=time&utm_source=twitter.com&utm_medium=social&xid=time_socialflow_twitter

241 total views, 0 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !