ඕල්කට් මාවත පැත්තක් වසයි

ආබාධිත සෙබළුන්ගේ උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් කොළඹ ඕල්කට් මාවතේ එක් පැත්තක් තිබේ.

මේ හේතුවෙන් මාර්ගයේ රථවාහන තදබදයක් ඇති වී තිබේ.

117 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !