ආලන්කුලම මුහුරත් උළෙල දා

ආලන්කුලම චිත්‍රපටයේ මුහුරත් උළෙල පසුගිය දා සිනමන් ලේක්සයිඩ් හි දී පැවැත්වුනා. මෙරට රංගන ශිල්පින් මෙන් ම ඉන්දියානු රංගන ශිල්පින් ද පැමිණි  ආලන්කුලම මුහුරත් උළෙලේ දී ගත් සේයාරු කිහිපයක්.

285 total views, 3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !