අන්තර් ජාතික ක්‍රිකට් කමිටුවේ මුල්පුටුව කාන්තාවකට ?

ක්‍රිකට් කමිටුව සඳහා ස්වාධීන කාන්තා අධ්‍යක්ෂවරියක පත් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව වසර දෙකක කාලයක් සඳහා බලපැවැත්වෙන පරිදි අධ්‍යක්ෂවරියක පත් කරන අතර උපරිම වසර 06ක කාලයක් දක්වා පත් කිරීම දීර්ඝ කළ හැකි වෙයි.

අන්තර් ජාතික ක්‍රිකට් කමිටුවේ පැවැති සාකච්ඡාවකින් පසු මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි.

 

805 total views, 15 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !