අද වැන්දඹුවන්ගේ දිනය; වැන්දඹුවෝ මිලියන දෙසිය අසූ පහක්!

ලොව පුරා වෙසේන වැන්දඹුවන් සංඛ්‍යාව මිලියන දෙසිය අසූ පහ ඉක්මවන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසයි.

ජාත්‍යන්තර වැන්දඹුවන්ගේ දිනයේ නිමිත්තෙන් එම සංවිධානය මේ බව පෙන්වා දෙයි.

ඒ අනුව තවද එක්සත් ජාතීන් පවසන්නේ වැන්දඹුවන්ට ස්වාධීනව සිය ජීවිතය ගෙන යාමට අයිතියක් තිබෙන බවත් ඔවුන්ගේ සැමියන්  අහිමි වීමෙන් අනතුරුව එය පවත්වාගෙන යාමට ඉඩ දිය යුතු බවත් ය.

92 total views, 0 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !